سازمان نظام صنفی رایانه ای كشور:

روح فناوری در طرح قانون جامع بانكداری نادیده گرفته شده است

روح فناوری در طرح قانون جامع بانكداری نادیده گرفته شده است

به گزارش توسعه نرم افزار سازمان نظام صنفی كامپیوتری كشور در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواهان توجه به فناوری های بانكداری دیجیتال در روند تهیه و بررسی طرح قانون جامع بانكداری شد.


به گزارش توسعه نرم افزار به نقل از سازمان نصر كشور، طرح جامع بانكداری كه مقرر است بعد از بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی، جایگزین قوانین جاری بانكداری شود، توسط مركز پژوهش ها و كمیسیون اقتصادی مجلس عرضه شده و در حال بررسی است. ازاین رو رئیس سازمان نظام صنفی كامپیوتری كشور (نصر) در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، خواهان توجه به فناوری های بانكداری دیجیتال در روند تهیه و بررسی طرح قانون جامع بانكداری و بازنگری آن به ﮐﻤﮏ متخصصان اﻣﺮ شده است. محمد باقر اثنی عشری در نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داده است: «ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺪام به تهیه طرح « ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﺪاری» ﮐﺮده و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻧﯿﺰ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮط در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص آن در تخصص اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ. اما ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﮐﻪ به رﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان، ﻣﻮرد اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ خدمات ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ در آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺑﺎﻧﮑﺪاری، اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی بانكی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺻرفا ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮری در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی درﺳﺖ از ﻓﻨﺎوری و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪراه ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. » در ادامه این نامه آمده است: «در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رسد روح ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﻃﺮح دﯾﺪه ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ۱۰ ﺳﺎل آﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﻧﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻃﺮح ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ كه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﻏﻨﺎی ﻃﺮح ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﻧﻬﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺸار مردم و تامین منافع آنها و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر از اﯾﻦ ﻣﻨﻈر و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ متخصصان اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در آﯾﻨﺪه و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی داده های ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.» «از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر، دارای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «كمیسیون بانكداری دیجیتال» است، بنابراین این سازمان آمادگی خویش را برای عرضه ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﻣﯽدارد. اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﻫﻤﯿﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻏﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮح ﻓﻮق ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.»

1398/09/12
21:57:03
5.0 / 5
4445
تگهای خبر: تخصص , توسعه , خدمات , دیجیتال
مطلب توسعه نرم افزار را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط در DevSoft
نظرات بینندگان DevSoft در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
devsoft